Redacción e estilo. As abreviacións. Os símbolos

Estas abreviacións están fixadas no ámbito internacional e acurtan unidades relacionadas cos ámbitos da ciencia e da tecnoloxía.

Canto á súa formación, escapan ás normas de creación do resto das abreviaturas:

- Non levan puntos entre as letras nin ao final.

- Non admiten forma plural nin cambio de xénero.

- Poden mesturar maiúsculas e minúsculas

- Escríbense sempre con letra redonda, separados por un espazo da unidade coa que van. Non poden separarse desta no final de liña

En conclusión, son convencións aceptadas tal e como se propoñen e non permiten modificacións: m, , h, Ph etc